Müdür : Salih ERASLAN

İlçe Nüfus Müdürlüğünün görevleri 

a) Görev çevresi içerisinde nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini mevzuat çerçevesinde düzgün bir biçimde yürütmek. 

b) Nüfus olaylarına ilişkin tutanakların düzenlenmesi, yasalara uygun şekilde aile kütüklerine işlenmesi ve her yıl sonunda özel kütük haline getirilmesini sağlayarak muhafaza edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak. 

c) Görev çevresindeki nüfus olaylarını izleyip kütüklere geçirilmesini sağlayıcı tedbirleri almak. 

d) Nüfus olaylarına ait istatistikleri tutmak ve belirlenecek sürelerde il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne ve ilgili diğer kuruluşlara vermek. 

e) Cezai kovuşturmayı gerektiren halleri ve mutlak butlanla malul olan ya da kanuni şekillere uyulmaksızın yapılmış evlilikleri o yer Cumhuriyet Savcılığına bildirmek. 

f) Bu yönergede belirlenen esaslara göre kayıt örnekleri veya bilgi vermek. 

g) Devletimizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri uygulamak. 

h) İlçe Nüfus Müdürlüğünün denetimine ilişkin raporları değerlendirerek gerekli işlemleri mevzuata uygun biçimde zamanında yapmak. 

i) Nüfus hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için halkla ilişkileri düzenlemek ve halkın bu hizmetlere katkısını sağlamak amacıyla gerekli işleri yapmak. 

j) Nüfus cüzdanı ve uluslararası aile cüzdanı düzenleyip vermek. 

k) Yasalarla verilen diğer görevleri yapmak. 

İletişim:

Tlf: 3913963