Termal Turizm Merkezi

 

 

"Aydın'ın Buharkent İlçesi'nin “Termal Turizm Merkezi” ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, 13 Mart 2008 tarihli 26815 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir."

AYDIN BUHARKENT TERMAL TURİZM MERKEZİ ALANINA İLİŞKİN BİLGİLER
 
 
 
 
 
 
1. KONUMU, ÇEVRE ÖZELLİKLERİTermal Turizm Alanı Haritası.doc
Aydın-Buharkent Termal Turizm Merkezi, Aydın ilinin kuzeydoğusunda yer alırken kuzeyinde Kayadibi, batısında Ortakçı, doğusunda Savcıllı ve Kızıldere yerleşmeleri vardır.
Yaklaşık 5.255 hektarlık bir alan kaplayan termal turizm merkezi, Buharkent ilçe merkezini çevreleyen bir alanda yer seçmiştir. Aydın-Denizli karayolunun (D320) içinden geçtiği Buharkent Termal Turizm Merkezi, Denizli ilinin Sarayköy ve Buldan ilçeleri arasında yer almaktadır.
 
 

 
2. KURUM VERİLERİ
Aydın-Denizli karayolu (D320) ve bu yola paralel konumlanmış olan demiryolu alanın güneyinde yer almaktadır. Uygulama projeleri de tamamlanan Aydın-Denizli otoyolu da yine bahse konu olan alanın güneyinden geçecektir. Alan; Aydın il merkezine 84 km, Buldan’a 34 km, Kuyucak’a 27 km ve Sarayköy’e 18 km uzaklıkta bulunmaktadır. T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nce gönderilen görüşe göre, karayolu, köy ve orman yolları haritaya işlenmiştir. 
Alan içinde kaynaklar genelde güney kısımda yer almaktadır. Sıcak su kuyuları ise yine alanın güneydoğusunda ve doğusunda bulunmaktadır. Bu alanda 5 sıcak su kaynağı ve 8 sıcak su kuyusu mevcuttur. Tekkehamam Kaynağı ve çevresinde toplanan kaynaklar İnatlı Ilıcası ve Çavuşoğlu Kaynağı’dır. Bunların dışında Demirtaş Geçidi Kaynağı ve Savcıllı’nın hemen güneybatısında yer alan Babacıkpınar Ilıcası sayılabilir.
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınan görüşe göre belirtilen alanda “Turizm Potansiyeli”ne yönelik yürütülen bir çalışma bulunmamaktadır.
T.C. Aydın Valiliği Bayındırlık ve İskan  Müdürlüğü’nce gönderilen verilerden sınırlar işlenmiş, imar planları hakkında bilgi alınmıştır. Aydın Buharkent Termal Turizm Merkezi olarak anılan alanda 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli plan bulunmamakta olup, Kızıldere Köyü’nün 1/1.000 ölçekli uygulama imar ve mevzii imar planları mevcuttur.
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Enerji İletim Hatları Proje, Tesis, Kamulaştırma ve Çevre Dairesi Başkanlığı Etüt Müdürlüğü’nce; Aydın-Buharkent Belediyesi,  Termal Turizm Merkezi alanında bulunan tesis, ilgili harita üzerinde işaretlenmiştir.
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Başkanlığı Harita ve Kamulaştırma Müdürlüğü’ne ait elektrik tesisleri işlenerek haritada gösterilmiştir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı’nca gönderilen verilerden; termal turizm merkezi sınırı içinde kalan alanda Yenice Sağ Sahil Sulama şebekesi olduğu görülmektedir. Şebeke içinde yer alan sulama kanalları, dereler ve alanın güney sınırını oluşturan Büyük Menderes çayı ilgili haritada gösterilmiştir ve sulama bütünlüğünün bozulmaması ve kanal güzergahlarının mutlaka korunması gerekliliği göz önüne alınmıştır.
 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nden gelen yazıda; birçok imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporları ile bunların eklerini oluşturan 1/1000 veya 1/2000 ölçekli haritalar, doğal afet olaylarına ilişkin jeolojik etüt raporları ile eklerini oluşturan harita ve krokiler bulunduğu, fakat bu çalışmaların 1/25.000 ölçekli paftalara aktarılması hatalara sebep olabileceğinden dolayı işlenemeyeceği belirtilmiştir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünce, bölgesel planlamaya yönelik bölgenin jeolojik durumunu gösteren bilgiler haritada gösterilmiştir.
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü’nce söz konusu saha üzerinde ağaçlandırma, erozyon kontrolü çalışmaları ve ağaçlandırılacak sahalar  1/25.000 ölçekli haritalarda işaretlenmiştir.
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre belirtilen alanlar kapsamında Turizm Potansiyeline yönelik herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce yapılan incelemeler sonucunda bahse konu olan alan içerisinde herhangi bir tescilli Doğal, Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanlarının olmadığı görülmüştür.
 
Milli Savunma Bakanlığı’nca gönderilen yazıda söz konusu Aydın Tralleis Termal Turizm Merkezinde herhangi bir Askeri Alanın, askeri Güvenlik Bölgesinin, Askeri Yasak Bölgenin ve NATO Akaryakıt Boru Hattının bulunmadığı bildirilmiştir.
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre sınırları belirlenen bölgede herhangi mevcut ya da öneri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesi bulunmamakta olduğu görülmektedir.
 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre bahsi geçen alan üzerinde üç (3) adet maden arama ruhsatlı alan ve iki (2) adet maden işletme ruhsatlı alan bulunmaktadır. Maden arama ruhsatlı alanlardan biri Buharkent kent merkezinin hemen kuzey kesiminde yer alırken diğer ikisi söz konusu alanın doğusunda yer almaktadır. Maden işletme ruhsatlı alanlar ise bahse konu olan alanın kuzey batısı ve kuzey doğusunda yer almaktadır ve ilgili haritada da işaretlenmiştir.
 


 
 
3. JEOTERMAL SAHA ÖZELLİKLERİ
Bölge jeolojik bakımdan Sarayköy yerleşiminin özelliklerini taşımaktadır. Yörede ana rezervuar kaya, metamorfik temele ait mermer, kuvarsit, kuvarslı şist ve gnayslarla temsil edilir. Bu formasyonların kırıklı, ezikli zonları ve grabenleri oluşturan faylar, sıcak suyun yüzeye ulaştığı ve sürkülasyon yaptığı zonlardır. Bölgedeki Neojene ait çökeller, Kuvaterner çökelleri, özellikle graben ortalarına doğru kalınlaşarak sistem üzerinde örtü oluşturmaktadır. Bu yapı sebebi ile bölgedeki kaynaklar genel olarak grabeni oluşturan basamak faylarından metamorfitlere yakın olanlardan yüzeye ulaşmışlardır. Graben ortasına doğru gelişmiş olan faylar örtülü vaziyettedir.
Kaynak ve Kuyuların Güncel Durumu
Buharkent jeotermal alanında, Kızıldere ve Tekkeköy mevkiinde geniş bir alana yayılmış çok sayıda kaynak ve kuyu bulunmakta olup, bunlar iki alt bölgeye ayrılarak incelenmiştir.(Şekil5)
Kızıldere Bölgesi : Kızıldere jeotermal sahasında, Türkiye’nin ilk jeotermal santralı kurulmuştur. Sahada geçmişte çok sayıda sıcak su kaynağının olduğu bilinmektedir. Fakat günümüzde Kızıldere santralının elektrik üretimi sonucu sahadaki kısmi basınç düşüşü nedeniyle, bölgedeki kaynakların tamamen kurumuş olduğu veya çok zayıf çıkışlar şeklinde kendini gösterdiği gözlenmiştir.
Bölgede 1968 yılından bugüne kadar çok sayıda sondaj yapılmıştır. Sahadaki 22 kuyunun 9’u kullanılmaktadır. Su sıcaklığı 146-242 °C arasında değişmektedir. Toplam debi 508 lt/sn’dir. (Tablo 9)
Kızıldere Jeotermal Santralının kurulu gücü 15.8 MGW olup, 11.5 MGW elektrik üretilmektedir.
Santralden yaklaşık 147 °C sıcaklığında 940 ton/saat atık su boşalmaktadır. 200-300 ton/saat su, Sarayköy ilçesinde konut ısıtmacılığı ile seracılık uygulamalarında kullanılmaktadır. Şu anda jeotermal ısıtmadan yararlanan abone sayısı yaklaşık 3000 konuttur. Toplam kapasite ise 5000 konuttur. Isıtmadan sonra, sıcaklığı 60-70 °C,  debisi yaklaşık 100 lt/sn olan dönüş suyu, kanallarla Menderes Nehrine boşaltılmaktadır. Atık su sorununun giderilmesi için iki adet reenjeksiyon kuyusu açılmıştır. R-2 kuyusunda test çalışmaları devam etmektedir.
Sıcak akışkandan yan ürün olarak CO2 değerlendirilmekte ve kuru buz üretimi gerçekleştirilmektedir.
 
 
 
Tablo 9. Kızıldere Jeotermal Alanında Açılan Kuyular
Kuyu Adı
Sıcaklık °C
Debi lt/sn
Üretim Şekli
Açıklama
KD-1
203
Gözlem
-
MTA
KD1/A
188
Gözlem
-
MTA
KD-111
164
Terk
-
MTA
KD-12
146
Kuru
-
MTA
KD-13
195
32
A
MTA
KD-14
205
35
A
MTA
KD-15
205
42
A
MTA
KD-16
205
55
A
MTA
KD-17
157
-
 
MTA
KD-2
175
Gözlem
A
MTA
KD-20
200
38
A
MTA
KD-21
200
51
A
MTA
KD-22
195
31
A
MTA
KD-3
171
-
A
MTA
KD-4
166
-
A
MTA
KD-6
190
38
A
MTA
KD-7
205
Gözlem
-
MTA
KD-8
185
Gözlem
-
MTA
KD-9
170
Gözlem
-
MTA
R-1
242
103
A
EÜAŞ
R-2
204
83
R
EÜAŞ
 
A: Artezyen R: Reenjeksiyon
Tekkeköy Bölgesi : Kızıldere jeotermal alanının güneyinde kalan bölgede, Büyük Menderes grabeninin güneyinde D-B yönündeki kırık hattı boyunca çok sayıda kaynak bulunmaktadır.
Sıcaklıkları 25-98 °C arasında değişen bu kaynakların toplam debisi 60 lt/sn’dir. Bölgedeki  sıcak su kaynakları, 3 kaplıca tesisi ve 1 termal otel tarafından kullanılmaktadır. (Tablo 10)
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 10. Tekkeköy Jeotermal Alanındaki Kaynaklar
Kaynak Adı
Sıcaklık
Debi
lt/sn
Açıklama
Tekke hamam(17 kaynak)
29-97
20
 
Termal otel ve kaplıca tesislerinde kullanılmaktadır.
İnaltı (4 kaynak)
83-98
Çavuşoğlu (4 kaynak)
67-78
8
Babacık
62
2
Demirtaş
94
10
Gerellik gölü kaynakları
25-78
20
 
 
Tekkehamam jeotermal alanında 4’ü özel şahıs tarafından açılmış olan toplam 6  sondaj kuyusu bulunmaktadır. Kuyularda su sıcaklığı 100-168 °C arasında değişmektedir. Toplam debi 97lt/sn’dir. (Tablo 11)
Tablo 11. Tekkeköy Jeotermal Alanında Açılan Kuyular
Kuyu Adı
Sıcaklık
Debi
lt/sn
Açıklama
TH-1
114
15
MTA
TH-2
168
12
TEAŞ
KB-1
120
20
 
Kadir Başoğlan
KB-2
100
20
KB-3
100
10
KB-4
100
20
 
 
 
 
 
 
 
 
Suların Kimyasal Sınıflaması
Kızıldere bölgesinde açılan sondaj kuyularından alınan su örneklerinin kimyasal bileşimi hemen hemen aynıdır. Bölgedeki bazı kuyulardan alınan sıcak suların kimyasal sınıfı  aşağıda verilmiştir.
KD-6,  KD-14 ve  KD-15 kuyu suları, bor içeren sodyumlu, sülfatlı, bikarbonatlı, karbondioksitli;
R-1 kuyu suyu, flüorür ve bor içeren, sodyumlu, bikarbonatlı, sülfatlı, karbondioksitli sıcak su sınıfına girmektedir.
Tekkeköy bölgesindeki kaynak ve kuyulara ait kimyasal sınıflamalar aşağıda verilmiştir.
Tekkehamam kaynağı, bor içeren, sodyumlu, sülfatlı, bikarbonatlı sıcak su ve mineralli su;
Şahintepesi ve İnaltı Uyuz kaynakları, bor içeren sodyumlu, bikarbonatlı, sülfatlı sıcak su ve mineralli su;
TH–2 sondajı, flüorür içeren sodyumlu, bikarbonatlı, sülfatlı, karbondioksitli sıcak ve mineralli su;
Babacık kaynağı, sodyumlu, kalsiyumlu, bikarbonatlı, sülfatlı, karbondioksitli sıcak ve mineralli su;
KB-1, KB-2, KB-3, KB-4 kuyularından alınan su örnekleri ise sodyumlu, sülfatlı, bikarbonatlı sıcak ve mineralli su sınıfına girmektedir.
 
4. JEOTEKNİK DEĞERLENDİRME
Kızıldere jeotermal alanı genişleyebilecek özelliktedir. Doğuda yer alan Karataş alanında üretim sondajları açılarak Kızıldere alanındaki üretim sıcaklığında akışkan elde etmek mümkün görülmektedir. Bu sağlandığı taktirde Kızıldere santralınin üretim kapasitesi artacaktır. Bu konuda çalışmalar halen devam etmektedir.   Öncelik elektrik üretimi olmak üzere ısıtma, kurutma, soğutma, termal tesis gibi alanlarda entegre olarak kullanılmaktadır.
Kızıldere jeotermal işletmesinden atılan jeotermal atık akışkanın çoğunluğunun Büyük Menderes nehrine deşarjı, akışkanın içerdiği yüksek bor konsantrasyonu nedeniyle çevreye zarar vermektedir. Bu zararın asgariye indirilebilmesi için reenjeksiyonun (geri basım) tam olarak yapılabilmesi ya da borun atık sıvıdan uzaklaştırılması yönünde yöntemler araştırılmalıdır. Geçmişte borun atık sıvıdan uzaklaştırılması için MTA tarafından pilot çaplı bir çalışma yapılmış ancak sanayi boyutuna dönüştürülememiştir.
Sahada bugün toplam dokuz adet üretim kuyusu, bir adet de reenjeksiyon kuyusu bulunmaktadır. Reenjeksiyonun (geri basımın) tam olarak yapılabilmesi için yeni reenjeksiyon kuyularının açılması gerekmektedir. Ayrıca hem sahanın geliştirilmesi, hem de sınırlarının tespitine yönelik yeni kuyular açılmalıdır.
Koruma alanları etüt çalışması yapılmalıdır.
 
 

5. MÜLKİYET VERİLERİ
Bölgede uygun özelliklerde çok geniş kamu arazileri bulunmaktadır.Alan içerisindeki mülkiyet dağılımı aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Tablo. 11 Alan içerisindeki mülkiyet dağılımı
MÜLKİYET
ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (Ha)
Hazine Arazisi
480.19
Mera
319.72
 
 
III. BÖLÜM
1. PLANLAMA KARARLARI
Aydın Buharkent Termal Turizm Merkezi Buharkent yerleşmesi ile Denizli il sınırı arasında Menderes nehrinin kuzeyi boyunca uzanan alanda yer almaktadır.
Güneyini menderes nehri, kuzeyini aydın dağları sınırlamaktadır. Genel topografik yapısı düz, düze yakın bir yapıya sahiptir.
Kuzeydeki dağlık kesimler genellikle orman örtüsü ile kaplıdır. Yine bu kesimde eğimin uygun olduğu hemen hemen tüm alanlarda zeytincilik yapılmaktadır.Menderes nehri vadisindeki düz alanlarda ise yer yer narenciye, zeytin, çeşitli meyve ağaçları bulunmaktadır ve yer yer de tarla tarımı amaçlı kullanılmaktadır.
Buharkent yerleşmesi alan içerisinde kalmasına rağmen planlama alanı dışında tutulmuştur. Planlama alanı içinde Ortakçı, Kızıldere ve Savcılı yerleşmeleri bulunmaktadır.
Termal Turizm Tesislerinin yer alacağı alan olarak planlanan alanlar iki ayrı bölümde yer almaktadır. Bu alanlardan birisi Ortakçı köyünün kuzeyinde yer alan Köy Tüzel Kişiliğine ait mülkiyetler üzerinde yer almaktadır. Ortakçı köyü de bu alanla bitişik olarak pansiyon ve butik otellerin yer alabileceği Tercihli Kullanım alanı olarak düzenlenmiştir.
Bu alanın ulaşımını tüm turizm merkezinin ortasından geçen omurga niteliğindeki Denizli-Aydın karayoluna iki ayrı noktada bağlanan birinci kademe toplayıcı yol üzerinden sağlanmaktadır. Bu şekilde bu bölgenin ulaşım sistemi Buharkent içinden geçen ve bu yerleşmeye hizmet veren yoldan ayrılmış olmaktadır.
Termal Turizm Tesislerinin yer alacağı ikinci bölüm ise Savcılı köyünden doğuya doğru Denizli-Aydın karayolunun her iki tarafında ve Savcılı köyünün kuzey tarafındaki mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliğine ait alanlarda düzenlenmiştir.
Denizli-Aydın karayolu boyunca düzenlenen alanlar güneyde yine Denizli-Aydın demiryolu ile sınırlandırılmıştır. Böylece yolun güneyinde ortalama 150 m derinliğinde bir şerit Turizm Tesis Alanı olarak planlanmış olmaktadır.
Yolun üst tarafında ise mevcut eğilimler doğrultusunda yer yer dikili tarım alanları olmasına karşın yola paralel yine 150 m derinlikte bir alan Turizm Tesis Alanı olarak planlanmıştır. Bu kesimdeki Savcılı köyü de bu alanla bitişik olarak pansiyon ve butik otellerin yer alabileceği Tercihli Kullanım alanı olarak düzenlenmiştir.
Bu bölgenin de ana ulaşım sistemi aynı zamanda turizm alanın omurgası niteliğinde olan Denizli-Aydın karayoludur. Bu nedenle alt ölçekli planlarda servis yolları ile desteklenmesi gerecektir. Kuzey kesimde derinleşen Termal Turizm Alanlarının ulaşımı ise bu karayolundan ayrılan, üç noktada bu yolla birleşen toplayıcı yollar üzerinden sağlanmaktadır. Ayrıca Savcılı ve Kızıldere köylerine ulaşım sağlayan yollar güçlendirilerek ve genişletilerek Turizm Tesis Alanlarına da hizmet eden yollar olarak düşünülmüştür.
Kızıldere köyünün güney kesiminde yola paralel düzenlenen Turizm Tesis Alanlarına kadar olan kesim organize seracılık faaliyetlerinin yürütülebileceği bir alan olarak düzenlenmiştir.
Bu bahsedilen planlanan alanların dışında kalan alanların bugün için kullanılış biçimlerinin plan dönemi boyunca da devam edeceği varsayılarak orman mülkiyetindeki alanların orman, tarım alanlarının da yine tarımsal niteliği korunacak alanlar olarak plan alanı içerisinde yer almaları sağlanmıştır.
1.1. PLANLANAN ALANDAKİ KULLANIMLAR
TERCİHLİ KULLANIM ALANLARI
Bu alanlarda konut ve turizm tesisi ile birlikte bu kullanımlara hizmet edebilecek sağlık, sosyal, kültürel, teknik altyapı, ticaret, spor, idare vb. kullanımlar yer alabilir.
Turizm Tesisi Yapılması Halinde:
E: 0.60,    hmax: 7.50 m.  (2 kat)
Min. İfraz: 1000 m2 ’ dir.
Asli konaklama tesisleri ile birlikte Termal Kür Tesisi yapılması halinde E:0.60 olarak uygulanır.
Konut Alanı Yapılması Halinde:
E: 0.50,    hmax: 6.50 m.  (2 kat)
Min. İfraz: 500 m2 ’ dir.
Diğer kullanım ve koşullar için kırsal yerleşme alanları için getirilen yapılanma hükümleri uygulanır. 
Bu alanlarda onaylı imar planı mevcut ise imar planı kararlarına uyulur. Alt ölçekli  imar planı hazırlanması halinde imar planı ile getirilecek kullanım ve yapılanma kararları geçerli olacaktır.
TURİZM TESİS ALANLARI
Bu alanlarda “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik”te belirtilen tesisler yapılabilir. Tesis türleri ve bu planda yer almayan yapılaşma hükümleri ile parsel büyüklükleri alt ölçekli planlarda belirlenecektir. Ayrıca bu alanlarda ihtiyaca göre ticaret, sosyo-kültürel tesis, yönetim merkezi, teknik altyapı vb. kullanımlar yer alabilir.
E: 0.80,
Min. İfraz: 7500 m2 ’ dir.
Asli konaklama tesisleri ile birlikte Termal Kür Tesisi yapılması halinde E: 0.90 olarak uygulanır.
Orman alanlarında Emsal değeri 0,30’u geçemez.
Günübirlik Tesis yapılması halinde E: 0.40, maksimum h: 7.50 m. (2 kat) dir.
Turizm Tesis Alanlarında bölgeleme yapılması ve imar planı hazırlanması suretiyle sera alanları yapılabilir. Bu koşullarda yapılacak sera alanlarında E: 0,05’dir. Ayrıca, beton temel, çelik çatılı vb. nitelikli seralar inşaat alanına dahil değildir.
YERLEŞİK KIRSAL KONUT ALANI
Alt ölçekli imar planları hazırlanmadan aşağıdaki koşullara göre uygulama yapılır.
Bu alanlarda, konut, turizm, tarım ve hayvancılık vb. amaçlı yapılar ile bu kullanımlara hizmet edebilecek eğitim, sağlık, sosyal, kültürel, umumi tesisler, kamusal tesisler, ticaret, teknik altyapı vb.  tesisler yapılabilir.
E: 0.50  Hmax: 6.50 m.  (2 kat)  minumum ifraz 300 m2'dir.
Ancak, kamu hizmet binaları ve  kamu yatırımları ile için Hmax:9.50 m. (3 kat) uygulanabilir.
Bu alanlarda onaylı imar planı mevcut ise imar planı kararlarına uyulur. Yeni imar planı hazırlanması halinde imar planı ile getirilecek kullanım ve yapılanma kararları geçerli olacaktır.
Bu alanlarda, diğer yapılanma koşulları ve uygulamalar için 3194 sayılı İmar Kanununa ilişkin “Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği”nin köy yerleşik alanları ile  ilgili beşinci bölüm  esasları geçerlidir.
İmar Kanununa ilişkin “Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği” kapsamında  köy yerleşik alan  sınırı tespiti yapılmış ise bu alanlarda da çevre düzeni plan değişikliği aranmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.
SAĞLIK VE TURİZM TESİS ALANI
Bu alanlar; içerisinde konaklama tesisi bulunabilen akaryakıt ve bakım istasyonları, resmi ve sosyal tesisler, dumansız, kokusuz atık ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike yaratmayan imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların yapılabileceği alanlardır.
E: 0.40, hmax: 6.50 m. (2 kat)
TARIM ALANLARI
Tarım alanları, Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar olup, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve/veya ilgili Bakanlık İl Müdürlüğü görüşü alınarak belirlenmiştir. Bu alanlardaki her türlü uygulama ve imar planı değişiklikleri için 5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” ve “Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerinin uygulanması ve ilgili Bakanlık İl Müdürlüğünün görüşünün alınması zorunludur.
Bu alanlarda ifrazdan sonra elde edilecek parsel büyüklüğü; mutlak tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektar ve marjinal tarım arazilerinde 2 hektardan küçük olmamak kaydı ile tarım makinelerinin arazi bozulmasına neden olmadan verimli çalışmasını mümkün kılacak büyüklükte oluşturularak kullanılır. Tarım arazileri bu büyüklüklerin altında ifraz edilemez, bölünemez. Ancak çay, fındık, zeytin gibi özel iklim ve toprak istekleri olan yerler ile seraların bulunduğu alanlarda, yörenin arazi özellikleri daha küçük parsellerin oluşmasını zorunlu kılıyor ise yukarıda belirtilen parsel büyüklüklerinden daha küçük parseller oluşturulabilir.
Mutlak tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde E:0.05 Hmax:6.50 m. (2 kat) olan ve toplam inşaat alanı 75 m2'yi geçmeyen yapılanma koşulları dahilinde tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir. Dikili tarım arazilerinde ve marjinal tarım arazilerinde E:0.10 Hmax:6.50 m. (2 kat) ve toplam inşaat alanı 100 m2'yi geçmeyen yapılanma koşulları dahilinde tarımsal yaşamın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla  yapı yapılabilir.
Tarım alanlarında bu plan hükümleri uyarınca yapılacak yapılar Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Turizm İşletme Belgesi alınması kaydı ile “Kırsal Turizm Tesisi” olarak değerlendirilebilir.
Bu planda yer almayan yapılanma koşulları için İmar Kanununa ilişkin “Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği”nin altıncı bölüm esasları geçerlidir.
Tarım alanlarında beton temel,çelik çatılı vb. nitelikli seralar inşaat alanına dahil değildir.
ORMAN ALANLARI
Planda orman alanı olarak gösterilen alanların doğal karakterinin korunması esastır. Bu alanlarda varsa özel mülkiyete konu olan alanlarda Tarım Alanları için getirilen koşullar geçerlidir.
DOĞA YÜRÜYÜŞ PARKURLARI
Planda gösterilen doğa yürüyüş parkurları şematik olup mülkiyet ve topoğrafyaya göre değişiklikler yapılabilir. Bu güzergah üzerinde bakı noktaları ve terasları, seyir alanları vb. düzenlemeler yapılabilir.
KÜR PARKI
Kür Parkı içerisinde rekreasyonel aktiviteleri barındıran açık havuzlar, spor sahaları bulunabilen, su oyunları, gezinti, dinlenme, oyun, güneşlenme, eğlence vb. mekanları içeren açık ve yeşil alanlardır.
E: 0.05 olup, kat adedi, maksimum yükseklik ve diğer yapılanma koşulları alt ölçekli planlarda belirlenecektir.
Kür parkı içerisinde özel mülkiyete konu alanlarda bugünkü arazi kullanımı devam ettirilecek alanlar için getirilen koşullar geçerlidir.
Ayrıca kür parkı olarak ayrılan alanlar alt ölçekli planlarda park ve çocuk bahçeleri olarak düzenlenebilir.
SERA ALANLARI
Bu alanlarda seracılık faaliyetlerine ilişkin tarımsal üretim ile ilgili tesisler yapılabilir. Seracılık üretiminin gerektirdiği sabit tesisler için E= 0,05’dir. Seralar emsale dahil değildir.
 
 
 
 
Tablo. 12 Aydın Buharkent Termal Turizm Merkezi  Çevre Düzeni Planı Alan Kullanım Dağılımı
KULLANIM ADI
ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (Ha)
%
TURİZM TESİS ALANI
673.36
13.83
TERCİHLİ KULLANIM ALANI
80.91
1.66
KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI
2.96
0.06
YERLEŞİM ALANLARI
38.95
0.80
KÜR PARKI
364.79
7.49
ORMAN ALANI
1135.09
23.31
TARIMSAL ALANLAR
2182.40
44.81
ÖZEL ÜRÜN ALANI(SERA)
322.35
6.62
YOLLAR
69.30
1.42
TOPLAM
4870.10
100